På agendan

Uppsala kommuns klimat- och energimål fokuserar på vår tids två största utmaningar; klimatpåverkan och giftfri miljö.

Hållbar samhällsutveckling och Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling är övergripande teman programperiod 2015-2018.

Vi jobbar med fyra teman:

Utifrån de fyra temaområdena konkretiseras, formas och realiseras det praktiska miljöarbetet i fokusgrupper genom olika aktiviteter och delprojekt. De medlemsföretag som har intresse att medverka deltar med en sakkunnig representant. Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta!

Exempel på pågående och genomförda projekt:

  • Resevaneundersökning/åtgärder
  • hållbart resande
  • Cykelvänlig arbetsplats – diplomering
  • Förstudie samordnade varutransporter
  • Uppsala business park – gemensamma
  • Miljöåtgärder
  • Minimering av byggavfall
  • Stoppa onödan – inspiration på arbetsplatsen
  • www.stoppaonodan.nu
  • Källsortering på allmän plats

 

Uppdaterad: