Handlingsplan 2011-2014

Mellan 2011 och 2014 arbetade kommunen efter en handlingsplan för att stärka näringslivsklimatet i Uppsala.

Handlingsplanen arbetades fram av  en näringslivsgrup. Gruppens medlemmar bestod av representanter från kommunen, företagarorganisationer såsom Företagarna, Svenskt näringsliv, Handelskammaren samt de båda universiteten och företagare.

Attraktiva Uppsala

åtgärdkommentar

Kommunicera Uppsalas styrkor som näringslivskommun till exempel genom att visa framgångsrika entreprenörer/företagare/innovationer och starka företagskluster.

Marknadsföringskampanj som lyfter några av Uppsalas framgångsrika företag "Uppsala förändrar världen" genomförd 2011-2012.

Bjudit in alla nystartade företag till eventet Mitt företag november 2013.
Deltagit med monter och mingel vid Relations event , samt Anders Wall-föreläsning.
Cleantechevent inkl. utställning, dec-2013 ca.100 deltagare + mediaexponering.
Nytt presentationsmaterial om Uppsalas näringsliv klart dec 2014.

Utveckla och synliggöra Uppsala som kulturstad och utbildningsstad i nära samverkan med näringslivet och kommunicera lyckade kultur- och utbildningssatsningar.

Idrottsgalan 2013+2014 genomförd.
Fredsåret 2014 är i full gång oh genomförs tillsammans med universitet, föreningsliv och näringsliv.
Arenaplaner går framåt och Fyrishovs nya hallar invigda.

Utveckla befintliga- och skapa nya evenemangsytor för evenemang, kultur, rekreation och idrott.

Ett planprogram tas fram för Vaksala torg i samarbete med Tema arkitekter och kommunen. 
Utredning av Parksnäckan pågår. Utvecklingsarbete med befintliga ytor pågår kontinuerligt. 

Stärk varumärket Uppsala mot önskad position- ”En spännande arena för epokgörande kunskap, kultur och affärer.”

Full aktivitetet med företagsfokus hela 2013 och 2014 via Destination Uppsala AB. 

 

Effektiv och kvalitativ kommunal service

åtgärdkommentar
Förbättra kundnöjdhet för de viktigaste myndighetsprocesserna, bland annat genom garantitider och fortsatt fokus på kundstödjande förhållningssätt. Kommuntjänstemännens kunskap om företagens villkor och näringslivsfrågor ökas.

Arbetsgrupp för förbättrad företagsservice bildad intern. Handlingsplaner upprättade för de berörda kontoren.
Företagsbesök genomförda hösten 2013
Företagslotsen förändras och ny tjänst inrättad 2014. Utbildningen Förenkla helt enkelt genomförd 2014.

Utveckla kommunens e-förvaltning och därmed förenkla, tydliggöra och snabba upp ärendegång och tillståndsprövning. Kommunen får ny webbsida under hösten 2014.
Utveckla effektivare kontakter och samarbete i samhällsbyggnadsfrågor inom ramen för en ny processdriven organisation. Öka samverkan i planfrågor mellan alla nämnder, styrelser och bolag.

Arbetsgrupp för bättre företagsservice.
Genomgång och förändring av olika interna samverkansgrupper.
Organisationsförändringar pågår.

Ytterligare utveckla dialogen med näringslivet via företagsbesök, seminarier, upphandlingsinformation, näringslivsgruppen och gemensamma projekt. Mer samverkan mellan olika kontor, förvaltningar och bolag vid informationsmöten, seminarier och företagsbesök.    

Möten med hälsoföretag, cleantechföretag, ICT företag inom fokusbranscherna.
Klimatprotokollet har nya deltagare, vidareutvecklas.
Seminarier för upphandling. Relationsdagen 2014, Vakna Uppsala, Mitt företag osv. Näringslivsgruppen 4 möten.

Dialogen kring näringslivsfrågor ska utvecklas internt i kommunen och samspelet mellan nämnder, styrelser och näringslivet utvecklas ur ett kommunhelhetsperspektiv.

Samverkansgrupp för Uppsala BIO startat 2013, fortsätter.
Samverkansgrupp för Cleantech utvecklingen, startad  2013, fortsätter.

 

Offentlig upphandling

åtgärdkommentar
Ytterligare utveckla beställarkompetens bland annat genom branschvis dialog kring framtida behov samt utbildning inom ramen för kommunens arbete med e-handel. Utökad uppföljning av avtal.

Hållbar upphandling i fokus. Ny upphandlingspolicy utarbetad klar 2014. Kurser för kommunanställda inleddes 2013 fortsätter. Nytt upphandlingssystem Kommers.

Genomföra minst två större seminarier per år om förutsättningar för lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om eget val (LOV), utmanarrätt och ny lagstiftning.

Seminarium om offentlig upphandling genomförs vår och höst. Upphandlingsenheten deltar även på företagarmässan Mitt Företag på hösten, samt information om upphandlingar i Arena Uppsala.

Genomföra ett antal upphandlingar som stödjer innovation och erbjuda företag möjlighet till demonstrationsmiljöer.

Innovationhänsyn ska finnas med i all upphandling.

Verka och möjliggöra för fler små- och medelstora(<50anställda) (SME) företag att delta i upphandlingar.

Främjar att upphandlingar kan delas upp när så är möjligt.

 

Akademi-näringsliv-kommun

åtgärdkommentar
Mångfaldiga kontaktytor med akademin för främst små-och medelstora företag (SME) samt fortsätta att underlätta och utveckla samarbetet. Samverkansgrupper utvecklar samarbetet.
Informatörer från företags- och innovationsstödjande organisationer har bildat en samarbetsgrupp.
Fortsatt finansiering av UIC, STUNS, Uppsala BIO.

Genomföra kommunens del av STUNS under 2010 beslutade innovations- och finansieringsstrategi.

Uppsala BIO nytt avtal klart. UIC avtal klart.
STUNS Energi avtal klart.
Innovation akademiska klart vår 2013

Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva lokaler för småskalig produktion i högteknologiska utvecklingsföretag via kommunens och externa fastighetsbolag.

Utredning avseende Ultuna som ”grönt kluster” som bl.a. innefattar industrilokaler för småskalig pilotproduktion genomförs i samverkan med bland andra Regionförbundet. 

Fortsätta driva utvecklingsprojekt av många slag i en anda av ”tillsammans” och ”öppenhet”. Se till att kommunen medverkar på olika kontaktdagar universiteten arrangerar.
Steget före-dagen välkomnade nya studenter under hösten och fortsätter kommande höst. 

Näringslivsgruppen fyra möten.
Världsklass nätverket. Uppsala klimatprotokoll.Avtal med STUNS klart inom samtliga STUNS- prioriterade fokusområden

 

Förstärka och utveckla branschkluster

åtgärdkommentar

Stärka insatserna inom prioriterade branschkluster- life science, ICT(informations- och kommunikations-teknologi), energi/clean-tech, besöksnäringen, hälsa, kreativa näringar.

Aktiviteter pågår inom varje projekt.

Stödja insatser för ökad export bland kommunens SME-företag.

Seminarier i exportfrågor planeras.
Samverkan inom export; Uppsala going global.

Konkurrera offensivt inom Stockholmsregionen om företagsetableringar inom tillväxtdrivande tjänstesektorer.

Fortsätta samarbetet med Stockholm Business Alliance.
Lyfta fram och synliggöra entreprenörer inom utbildning och omsorg.

Fokusbransch hälsa har seminarier under 2014”Alla tjänar på hälsa”

 

Infrastruktur och strategisk markpolitik

 

åtgärdkommentar

Öka den kommunala rådigheten över mark i syfte att kunna påverka funktionsblandning vid bostadsbyggande och lägen för etablering av nya verksamheter för att stödja stadens omvandlingsprocess.

Förslag på markförvärvsplan utarbetas av kontoret för samhällsutveckling.

Främja konkurrensen på marknaden för att öka antalet aktörer i alla led i byggprocesserna genom att skapa nya samverkansformer och samsyn mellan marknadens olika aktörer.

Bistå i samarbetsprojekt, som till exempel Östra Salabacke, Rosendal, Ulleråker.
Ntalet byggherrar ökat från sju till 40.

Projekt på gång med STUNS Energy och deras byggnätverk för utvärdering av byggprocessen i Östra Salabacke.

Exponera det kommunala markinnehavet och planerade utvecklingsområden mot marknaden för att synliggöra ambitionerna och skapa förtroende genom tydlighet och långsiktighet.

Arbete pågår med att utveckla kommunens webbsida där kommunens markinnehav visas.Klart dec 2014.

Göra halvårsvisa avstämningar med näringslivet kring tillgång på förskoleplatser, rekreations- och evenemangsytor.

Ingen kö till förskoleplatser. Fyrishov utbyggnad, Rosendal tennishall. Nya lekparker färdigställs löpande. Nya arenor under utveckling.
Skapa förutsättningar för nya samarbeten kring näringslivets kompetensbehov i förhållande till för-, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningarnas kvalitet. Stödja skolornas arbete med entreprenörskap för att öka kunskapen kring entreprenörskap och näringslivet bland medborgarna. Nya samverkansformer har påbörjats. Ett exempel är Lärcentrum Uppsala.

Näringsliv och kommun genomför tillsammans insatser gentemot berörda instanser på olika nivåer för förbättrade möjligheter till kommunikationer och pendling.

Pendeltåg från SL började gå dec 2012.
Ny parkeringsstrategi och cykelstrategi påbörjad av kontoret för samhällsutveckling.
Uppdaterad: