Brett och varierat näringsliv

Det finns cirka 19 000 företag i Uppsala kommun, var av cirka 12 000 är enmansföretag. 2014 startade 1 564 nya företag i Uppsala kommun.

Flertalet branscher upplever tillväxt. Hotell- och restaurangbranschen, fastighetstjänster och byggverksamhet har tagit en tydlig tätposition under de senaste åren

I stort sett alla branscher utvecklas starkt i Uppsala. Sysselsättningen växer inom samtliga områden, men mest inom wellness, miljö/energi, besöksnäring och ICT (informations- och kommunikationsteknologi).

Den största branschen, mätt i antal anställda,  är life science med 5 321 heltidstjänster, medan tillverkningsindustrin ökar mest mätt i omsättning.

I övrigt speglar Uppsalaföretagen den privata sektorn i riket i stort. Det betyder att två tredjedelar formellt inte har några anställda medarbetare. Av resterande företag har merparten mellan 1 och 99 anställda. Därutöver finns ett antal större arbetsgivare med 500 eller fler anställda i Uppsala kommun, och ytterligare några i Uppsala län.


Branshfördelning

De fem största branscherna i september 2013, mätt i antal företag (efter SNI-kod).

1. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik – 4 063 företag (22 %).
2. Handel – 2 284 företag (12 %).
3. Jordbruk, skogsbruk och fiske – 1 597 företag (9 %).
4. Byggverksamhet – 1 565 företag (8 %).
5. Informations- och kommunikationsverksamhet – 1 406 företag (8 %).

Offentliga arbetsgivare och statliga verk


Det finns flera statliga verk och offentliga verksamheter i Uppsala. Den största arbetsgivaren är Uppsala kommun. Därefter kommer landstinget med bland annat universitetssjukhuset Akademiska, som är en av stadens största arbetsplatser. Bland Uppsalas statliga verk och offentliga arbetsgivare finns till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Två universitet


Uppsala har två stora universitet med sammanlagt cirka 40 000 studenter. Det har stor betydelse för regionens attraktionskraft, dels genom tillgången till välutbildad arbetskraft men också som grund för forskning, innovation och entreprenörskap.

Uppsala universitets tre utbildningsområden är: 1. Humaniora och samhällsvetenskap. 2. Medicin och farmaci samt teknik. 3. Naturvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet erbjuder: 1. Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. 2. Naturresurser och jordbruksvetenskap. 3. Skogsvetenskap 4. Veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Innovationsmiljö

Uppsala Innovation Centre


Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. Här erbjuds idébärare, entreprenörer och tillväxtföretag kvalificerad rådgivning och stöd med målsättningen att skapa fler livskraftiga tillväxtföretag i Uppsala och Sverige. 2014 rankades Uppsala Innovation Centre som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling, av analysföretaget UBI Index.

Uppdaterad: