Främre Boländerna står inför en modernisering

Under hösten 2015 togs ett visionsdokument för området Främre Boländerna fram. Visionen beskriver en ny stadsdel med lyskraft, en innovativ plats med internationell attraktion. En stadsdel där man värdesätter mötesplatser och grönstruktur, god kommunikation och tillgänglighet och där det finns en harmoni mellan det gamla och det nya.

Den gemensamma målbilden är en stadsdel för företag, både nya och redan etablerade, som välkomnar såväl “early adopters” som internationella kunder och företag.

Uppsala kommun arbetar nu med att ta fram ett strukturprogram för området. Strukturprogrammet kommer att efterföljas av ett antal detaljplaner – allt för det ska vara möjligt att ändra strukturen och den möjliga markanvändningen, idag är hela området avsett för industriändamål.

Bygglov ges endast för planenliga åtgärder. Det innebär att det i dagsläget endast är bygglov för industriändamål som beviljas. Om det finns uttalade tillfälliga behov som måste tillgodoses, till exempel byggbodar under tiden en byggnation genomförs, kan tillfälligt bygglov ges för det.

Fram till och med 31 augusti pågår en granskning av översiktsplanen, där en särskild handling – Innerstadsstrategin – beskriver en övergripande målsättning för Främre Boländerna.

Så här ser tidplanen för förändringsarbetet ut:

  • Program för Boländerna godkändes av kommunfullmäktige 26 juni 2014.
  • Gällande detaljplaner omfattar endast bygglov för industriändamål.
  • Riskanalys ihop med överenskommelse om riskavstånd beräknas vara klar i augusti 2016.
  • En arbetsgrupp färdigställer programmet och för in riskanalysen i strukturprogrammet.
  • Uppdrag gavs av plan- och byggnadsnämnden (PBN) 2015. Ett nytt förslag till strukturprogram presenteras i oktober 2016, då PBN beslutar.
  • Därefter fortsätter arbetet med befintliga planuppdrag och eventuellt nya detaljplaner kan tas fram.
30 juni 2016