Nominera till Local Action Group

Leader Upplandsbygd kommer även i nästa programperiod drivas av en ideell förening. Föreningen har en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. Nu är det dags att nominera ledamöter.

LAG kommer att bestå av 15 ledamöter varav fem offentliga, fem ideella och fem från privata näringslivet. LAG beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp.

Leader Upplandsbygd styrs av en utvecklingsstrategi. Den arbetades fram av en mängd lokala aktörer under 2014-2015 och inväntar godkännande från Jordbruksverket under senare hälften av 2015.

Utvecklingsstrategin är Leader Upplandsbygds grund och LAG ansvarar för att strategin följs och att organisationen arbetar på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt.

Så som strategin är formulerad i dagsläget innan godkännande kan den sammanfatta med att:
Strategin tar avstamp i visionen: "Upplandsbygd är hållbar, levande och attraktiv år 2022"

Med de övergripande målen:
• Skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden
• Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser
• Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv

Fyra mål har definierats, dessa är:
Innovation, inklusion, samspel och lärande

I strategin finns fyra tematiska insatsområden:
Företagande och arbetstillfällen
Samspel mellan land och stad
Ungdomar
Utvecklande bygder

I kommande programperiod vill Upplandsbygd arbeta med socialfonden, regionalfonden och landsbygdsfonden - men även med andra externa medel såsom Central Baltic och Erasmus mfl.
Kompetenser inom de fyra tematiska områdena i kommande strategi är meriterande, så även ett stort nätverk och ett engagemang för en levande landsbygd.

Nomiera din kandidat.

Läs mer om Leader Upplandsbygd

Har du frågor, kontakta valberedningen.

 

5 mars 2015