Nya riktlinjer för fordonstvättar och bilvårdsanläggningar

För att minska utsläppen av till exempel metaller och olja från fordonstvättar till avloppsnätet, reningsverket och efterföljande mottagare har Uppsala Vatten tagit fram riktlinjer för fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar.

Riktlinjerna innehåller maximala utsläppsmängder av föroreningar per tvättat fordon, allmänna miljöskyddsåtgärder samt anvisningar för provtagning. Enligt riktlinjerna ska stora anläggningar analysera ett veckosamlingsprov varje år och små anläggningar ett dygnssamlingsprov varje år. Analyserna ska redovisas till Uppsala Vatten senast 31 maj (med start år 2017). Om utsläppen är högre än riktlinjernas riktvärden kan det innebära krav på kompletterande rening.

Uppsala kommuns bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA) samt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 2006:412) säger bland annat att att man inte får tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, petroleumprodukter eller giftiga vätskor. Det är upp till varje fastighetsägare att ansvara för att gällande bestämmelser och lagar följs.

För mer information om de uppdaterade riktlinjerna, besök Uppsala Vattens webbplats.

29 april 2016