Planer för 150 000 nya uppsalabor

Allt fler väljer att flytta till Uppsala kommun och i mitten av seklet förväntas vi ha närmare 350 000 invånare.

Kommunen utvecklar både stadskärnan och landsbygden med hög byggtakt. Under sommaren och hösten bjuder vi in till dialog och samråd kring en rad omfattande planer och program.

Ny översiktsplan
Den 15 september startar samrådet kring förslaget till ny översiktplan. Då kan alla som bor och verkar i Uppsala kommun lämna synpunkter på förslagen. I översiktsplanen presenteras den långsiktiga viljeinriktningen för den fysiska miljön i hela kommunen.

Innerstadsstrategi
Innerstadsstrategin visar i detalj hur stadskärnan bör utvecklas. Visionen är att skapa ett levande centrum med ett livligt handelscentrum som blir hela Uppsalas knutpunkt och finrum. 

Södra staden
Söder om Uppsalas stadskärna växer Södra staden fram. Området sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder, från Gottsunda i väster till Fyrisån och förbindelserna med Bergsbrunna i öster.

Kommunen planerar för upp till 25 000 bostäder med närmare 50 000 invånare och cirka 10 000 yrkesverksamma. Två viktiga områdena för näringslivsutveckling som ligger inom Södra staden är Uppsala Science Park och Green Innovation Park (Campus Ultuna).

Området ska bindas samman med stadsdelarna norrut genom ett nytt stomlinjestråk för kollektivtrafik.

Ulleråker
Ulleråker blir den största stadsdelen i Södra staden och är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Under en tioårsperiod kommer Ulleråker att omvandlas till en stadsdel med cirka 8 000 bostäder, parker, handel, service, skolor och idrottshallar.

Längs Fyrisån utvecklas ett parkområde och de karaktäristiska tallarna bildar ett stråk genom området. Byggstart planeras 2016.foto: Jonas Ljunggren

 

24 augusti 2015