Statligt stöd ska stärka lokal livsmedelsförsörjning

Uppsala kommun har beviljats en halv miljon kronor i statligt stöd för innovation och utveckling inom livsmedelskedjan. Det kan exempelvis handla om lagring och distribution av livsmedel, lokala gödselmedel och återföring av näring från städerna. Pengarna ska användas till att hitta nya affärsmodeller och öka samverkan mellan kommunen, företag och konsumenterna.

– Projektet ska utveckla en modell för att göra den lokala cirkulära livsmedelskedjan till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Och genom detta samverkansprojekt får vi också tillgång till bred kompetens inom området. Dessutom kan projektet även leda till att bygga ett lokalt och regionalt nätverk för att öka innovationskraften inom området, säger Maria Gardfjell, kommunalråd (MP).

Referensgrupp till förstudie – företag sökes!
Utvecklingsprojekten kommer i ett första steg att bestå av en förstudie och under hösten 2016 kommer projektet att arrangera två möten med en referensgrupp, en grupp som kommer att bestå av företag inom livsmedelskedjan, branschorganisationer för lantbruk, kretsloppsföretag, socialt företagande och konsumentföreningar. Målet för förstudien är att ta fram ett förslag till pilotprojekt som ska genomföras inom Uppsala kommun.

Är du och ditt företag intresserad av delta i referensgruppen eller bara vill veta mer om projektet? Kontakta Gunilla Meurling, projektledare Uppsala kommun
Telefon: 018- 727 12 56
E-post: gunilla.meurling@uppsala.se

De samverkande parterna i projektet är Uppsala kommun, Hushållningssällskapet, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Ekologiska Lantbrukarna i Uppland, SLU samt SP Food and Bioscience.

5 april 2016