Konferensrapport visar vägen i antibiotikaresistensfrågan

Under sommarens internationella toppmöte om antibiotikaresistens, Uppsala Health Summit, var målet att ta ett konkret steg framåt för att möta hälsoutmaningen. Nu presenteras slutsatserna i en rapport som ger aktörerna en rad konkreta uppmaningar.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan, som kräver samarbete mellan flera aktörer på en global nivå. I juni 2015 träffades cirka 200 experter och beslutsfattare från hela världen på Uppsala Health Summit för att diskutera hur man tillsammans ska möta utmaningen. Veckan innan hade WHO:s medlemsstater antagit en global handlingsplan som blev utgångspunkt för diskussionen.

- Vi tycker att vi lyckades att bli konkreta i diskussionerna och i rapporten har vi tagit fasta på förslag till åtgärder som olika aktörerna kan arbeta vidare med, säger Thomas Tängdén, programkommitténs ordförande.

Rapporten med slutsatser sammanfattar de viktigaste frågorna att arbeta vidare med och konkretiserar en rad förslag på aktiviteter att ta itu med. Här finns även sammanfattningar av de fördjupade diskussioner som ledde fram till förslagen.

Inledningsvis presenteras de övergripande slutsatserna:
• Regeringar och internationella organisationer måste öka sitt engagemang och utveckla ett starkt ledarskap för att tydliggöra hot och möjliga lösningar.
• Ännu saknar många målgrupper kunskap om antibiotikaresistens. Därför är informations- och utbildningsinsatser högt prioriterade.
• Alltför många aktörer är beroende av försäljning av antibiotika för sin inkomst.
• Handelsavtal och regelverk för offentlig upphandling är exempel på verktyg som regeringar och internationella organisationer kan använda redan idag.
• Rationell användning förutsätter tillgång till diagnostik, resistensdata och effektiva antibiotika, vilket är en utmaning framförallt i utvecklingsländer.
• Det behövs en ökad satsning på forskning för att finna nya antibiotika.
• Det behövs fler analyser av konsekvenserna av resistens idag och i framtiden, och kostnaderna både för att genomföra åtgärder och att inte agera.
• Det är viktigt att kommunicera och koordinera de projekt som görs inom antibiotikaresistens.

- Vi hoppas att rapporten kan inspirera och fungera som stöd till det fortsatta arbetet på olika nivåer. Vissa förslag kräver finansiering, andra kräver vilja och mod att fatta besluten, säger Thomas Tängdén.

Den nya rapporten med slutsatser och rekommendationer kan läsas på Uppsala Health Summits webb.

Uppsala kommun stödjer Uppsala Helath Summit.
Läs mer om Uppsala Health Summit.

20 oktober 2015